Krzysztof Gajewski i Maciek Szal, Fotografie os�b zwi�zanych z dzia�alno�ci� Fotoplastikonu Warszawskiego. Wies�awa Kazikowska. Chodzi�a do Fotoplastikonu w drugiej po�owie lat 40. gdy ca�a Warszawa by�a w gruzach, a tu pokazywano pi�kny niedost�pny �wiat.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.