Krzysztof Gajewski i Maciek Szal, Fotografie os�b zwi�zanych z dzia�alno�ci� Fotoplastikonu Warszawskiego. Witold Kami�ski. Pami�ta, �e Fotoplastikon by� doskona�� alternatyw� dla kina.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.