Zbigniew Szczypka, Warszawa prze�omu lat 50. i 60. w obiektywie Zbigniewa Szczypki. Budowa stacji PKP Powi�le. Przystanek wybudowano w latach 1954-63, wed�ug projektu Arseniusz Romanowicza i Piotra Szymaniaka, zak�adaj�cego dodatkowe wykorzystanie peron�w do komunikacji pieszej pomi�dzy �r�dmie�ciem a po�o�onym pod skarp� Powi�lem.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.