Zbigniew Szczypka, Warszawa prze�omu lat 50. i 60. w obiektywie Zbigniewa Szczypki. Skrzy�owanie ulic Marsza�kowskiej i Al. Jerozolimskich. Zauwa�alny brak wsp�cze�nie istniej�cych obiekt�w �ciany Wschodniej. Widok spod pawilonu Cepelii. Po prawej stronie widoczna kamienica przy ul. Widok. Zdj�cie sprzed 1962 r.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.